fbpx

REGULAMIN

Regulamin portalu  https://konferencja-nowoczesnebr.pl

SPIS TREŚCI:

1.    POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.    USŁUGI ELEKTRONICZNE W PORTALU

3.    WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

4.    SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI

5.    KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU I WYKORZYSTANIA BILETU

6.    UDZIAŁ W WYDARZENIU, ODWOŁANIE WYDARZENIA

7.    REKLAMACJA

8.    POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

9.    USTAWOWE PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

10. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

12. WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 Portal www.konferencja-nowoczesnebr.pl, który jest jednocześnie oficjalną stroną Wydarzenia, dba o prawa konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.

1.    POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.       Portal dostępny pod adresem internetowym www.konferencja-nowoczesnebr.pl prowadzony jest przez Warido Accounting Sp. z o.o. wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000234564, posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności: ul. Wodzisławska 358, 44-274 Rybnik i adres do doręczeń: ul. Wodzisławska 358, 44-274 Rybnik, NIP 6472364149, wysokość kapitału zakładowego: 131.500,00 zł, adres poczty elektronicznej: sekretariat@warido.com, numer telefonu: +48537726726.

1.2.       Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających z Portalu, chyba że dane postanowienie Regulaminu stanowi inaczej.

1.3.       Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Portalu w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca (Warido Accounting Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku). Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Portalu. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Portalu, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Portalu plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie z Portalu, w tym dokonywanie zakupów Biletów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego z Portalu Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Sprzedawcy).

1.4.       Definicje:

·       DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

·       FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Portalu umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Biletów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

·       KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

·       WYDARZENIE – organizowana przez Usługodawcę konferencja pod nazwą „Nowoczesne BR”, na którą Bilety dostępne i oferowane są za pośrednictwem Portalu lub inne wydarzenia organizowane przez Usługodawcę, na które Bilety są dostępne i oferowane za pośrednictwem Portalu.

·       BILET – Bilet na Wydarzenie upoważniający Klienta do uczestnictwa lub wstępu na Wydarzenie, którego Bilet dotyczy. Biletem jest otrzymana faktura VAT od Sprzedawcy za zakup Biletu. Jest to faktura VAT wystawiona przez Sprzedawcę po otrzymaniu płatności za zakup Biletu na podstawie przesłanej przez Sprzedawcę faktury proforma. Bilet można nabyć wyłącznie od Sprzedawcy na podstawie przesłanej przez Sprzedawcę wyżej wymienionej faktury proforma.  Bilety zakupione na innej podstawie niż proforma wystawiona przez Sprzedawcę nie będą w dniu Wydarzenia respektowane, a osobom, które zakupiły Bilet w innym miejscu niż od Sprzedawcy, nie będzie przysługiwał zwrot poniesionych kosztów. Sprzedawca wyśle faktury proforma uprawniające do zakupu Biletu wszystkim Klientom, którzy złożyli zamówienie na Portalu.

·       CENA BILETU- prezentowane w Portalu Ceny Biletów na wydarzenie, zróżnicowane w zależności od wyboru Biletu (odpowiednio: Bilet dla uczestnika). Ceny biletów są stałe (nie ulegają zmianie w okresie sprzedaży Biletów), obejmują świadczenia wyraźnie opisane w Portalu („Cena biletu zawiera”).

·       REGULAMIN – niniejszy regulamin Portalu.

·       PORTAL – portal funkcjonujący w sieci Internet pod domeną https://konferencja-nowoczesnebr.pl, prowadzony i administrowany przez Usługodawcę, prezentujący Wydarzenie i umożliwiający zakup Biletu na Wydarzenie.

·       SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA, ORGANIZATOR – Warido Accounting Sp. z o.o. wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000234564, posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności: ul. Wodzisławska 358, 44-274 Rybnik i adres do doręczeń: ul. Wodzisławska 358, 44-274 Rybnik, NIP 6472364149, wysokość kapitału zakładowego: 131.500,00 zł, adres poczty elektronicznej: sekretariat@warido.com, numer telefonu: +48324766777.

·       UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Biletu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Portalu lub na podstawie wystawionej przez Sprzedawcę, a opłaconej przez Klienta faktury proforma.

·       USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Portalu.

·       USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.

·       ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą.

·       KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360, 2337, 2339, z 2023 poz.326).

·       USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (j Dz. U. z 2020 r. poz. 287. Z 2021r. poz.2105).

2.    USŁUGI ELEKTRONICZNE W PORTALU

2.1.       W Portalu dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Formularz Zamówienia.

·       Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta Biletu do elektronicznego koszyka w Portalu. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Portalu po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Kupuję i płacę” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Portalu). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: rodzaj Biletu, ilość Biletów danego rodzaju- sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.

2.2.       Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej, Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

 

2.3.       Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z Portalu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

2.4.       Tryb postępowania reklamacyjnego dotyczący Usług Elektronicznych:

·       Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Portalu (z wyłączeniem procedury reklamacji Biletu i/lub Wydarzenia, która została wskazana w pkt. 7 Regulaminu) Usługobiorca może składać na przykład: Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

·       pisemnie na adres: ul. Wodzisławska 358, 44-274 Rybnik;

·       w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@warido.com.

·       Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

3.    WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

3.1.       Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Portalu zgodnie z pkt. 2.1.1 Regulaminu.

3.2.       Cena Biletu za udział w Wydarzeniu uwidoczniona na stronie Portalu podana jest w złotych polskich i nie zawiera podatku (cena netto). O łącznej cenie wraz z podatkami będącego przedmiotem Zamówienia, Klient jest informowany na stronach Portalu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży. Cena za udział w Wydarzeniu (Cena Biletu) obejmuje świadczenia wprost wskazane w opisie Wydarzenia dla danego biletu : np. uczestnictwo, wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja), udział w przygotowanych punktach programu Wydarzenia wedle agendy Wydarzenia i nie obejmuje jakichkolwiek innych świadczeń niewykazanych w pakiecie świadczeń Wydarzenia, w tym w szczególności nie obejmuje transportu do miejsca Wydarzenia (dojazd własny) noclegu i świadczeń oferowanych przez hotel za dodatkową opłatą, ubezpieczenia Klientów (we własnym zakresie).

3.3.       Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Portalu za pomocą Formularza Zamówień

·       Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Portalu zgodnie z pkt. 2.1.1 Regulaminu.

·       Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie poprzez przesłanie Klientowi faktury proforma zawierającej dane do przelewu Ceny Biletu. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą, a po stronie Klienta powstaje obowiązek wpłaty wskazanej na fakturze proforma Ceny Biletu.

3.4.       Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Portalu oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 3.3.2. Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

4.    SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI

4.1.       Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

·       Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.

4.2.       Termin płatności:

·       Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży na podstawie faktury proforma.

5.    KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU BILETU

5.1.       Klient otrzyma zakupiony Bilet uprawniający do udziału w Wydarzeniu elektronicznie na wskazany w Zamówieniu adres email.

5.2.       Dostawa Biletu  do Klienta jest nieodpłatna.

5.3.       Odbiór osobisty Biletu przez Klienta jest bezpłatny i możliwy jest pod adresem siedziby Sprzedawcy.

5.4.       Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Biletu:

·       elektronicznie na wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia adres email,

·       osobiście w siedzibie Sprzedawcy w poniedziałki w godzinach 7:00-17:00, od wtorku do czwartku w godzinach 7:00-15:00, w piątki w godzinach 7:00-13:00.

5.5.       Termin dostawy Biletu do Klienta wynosi do 30 Dni Roboczych, chyba że w opisie Wydarzenia lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. Początek biegu terminu dostawy Biletu do Klienta liczy się w następujący sposób:

·       od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy.

5.6.       Termin gotowości Biletu do odbioru przez Klienta – w przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Biletu, Bilet będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie do 30 Dni Roboczych, chyba że w opisie Wydarzenia lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. O gotowości Biletu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę. Początek biegu terminu gotowości Biletu  do odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób:

·       od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy.

6.    UDZIAŁ W WYDARZENIU, ODWOŁANIE WYDARZENIA

6.1. Celem uczestnictwa w Wydarzeniu, osoba, która zakupiła Bilet na Wydarzenie, rejestruje się jako uczestnik Wydarzenia w miejscu i w dacie Wydarzenia. Organizator nie zapewnia transportu do miejsca Wydarzenia.

6.2. Organizator zapewnia, że dołoży wszelkich starań, aby zagwarantować zgodność Wydarzenia z programem prezentowanym w Portalu, niemniej Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie Wydarzenia wskutek okoliczności obiektywnych.

6.3. Organizator zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy z Klientem w terminie 7 dni roboczych od daty jej zawarcia, jeżeli liczba zgłoszonych na Wydarzenie Klientów przekroczy ich planowaną liczbę. O kolejności zgłoszeń decyduje moment uznania ceny nabycia Biletu na rachunku bankowym Organizatora. Na konferencję w Starachowicach organizowaną w dniach 29.11 – 1.12.2023r. Organizator przewiduje pulę między 120-180 miejsc dla Klientów.

6.4. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Wydarzenia w każdym czasie, za zwrotem na rzecz Klientów wpłaconej Ceny Biletu w pełnej wysokości, jeśli Konferencja nie będzie mogła się odbyć z przyczyn niezależnych od Organizatora, w szczególności w przypadku braku osiągnięcia minimalnej liczby zarejestrowanych do udziału w Wydarzeniu Klientów (50 osób) oraz w przypadku siły wyższej. W takim przypadku Klientom nie przysługują wobec Organizatora żadne roszczenia odszkodowawcze.

6.5.  Zwroty Biletów możliwe są jedynie w przypadku:

a) odwołania Wydarzenia przez Organizatora (punkt 6.4. Regulaminu).

6.6. Nieobecność Klienta na Wydarzeniu powoduje przepadek Biletu i nie zobowiązuje Organizatora do zwrotu uiszczonej przez Klienta ceny Biletu; niewykorzystanie Biletu przez Klienta nie rodzi roszczeń pod adresem Organizatora.

7.    REKLAMACJA

7.1.     Reklamacje w przedmiocie Wydarzenia oraz Biletu mogą być składane w formie:

1.    pisemnie na adres: ul. Wodzisławska 358, 44-274 Rybnik;

2.    w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@warido.com.

w terminie 7 dni od daty zakończenia Wydarzenia, z dopiskiem: Konferencja BR.

7.2. O zachowaniu terminu opisanego w punkcie  7.1 niniejszego paragrafu decyduje data nadania reklamacji.

7.3. Reklamacje wpływające po zakreślonym terminie nie będą uwzględniane.

7.4. Reklamacje winny wskazywać dane wnoszącego reklamację, w szczególności umożliwiające udzielenie odpowiedzi na reklamację, zgodnie z postanowieniami ust. 5 poniżej, oraz zwięzły opis przedmiotu reklamacji.

7.5. Skutecznie złożone reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie odpowiedniej do formy reklamacji tzn. bądź w formie e-mail zwrotnego bądź listem poleconym.

7.6. Decyzje Organizatora w postępowaniu reklamacyjnym są ostateczne przy czym nie wyłącza to prawa do dochodzenia przez reklamującego roszczeń na zasadach ogólnych odpowiedzialności odszkodowawczej.

  

8.    POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

8.1.       Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

8.2.       Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

8.3.       Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 – 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).

8.4.       Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

9.    USTAWOWE PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

9.1.       Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 9.8 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:

·       pisemnie na adres: ul. Wodzisławska 358, 44-274 Rybnik;

·       w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@warido.com.

9.2.       Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest w pkt. 11 Regulaminu. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

9.3.       Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

·       dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia towaru w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele towarów które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu towarów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z towarów;

·       dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

9.4.       W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

9.5.       Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Portalu). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze towar od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9.6.       Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: ul. Wodzisławska 358, 44-274 Rybnik.

9.7.       Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

9.8.       Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:

·       Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

·       Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

·       W przypadku usługi której wykonywanie – na wyraźne żądanie konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

9.9.       Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

·       (1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3) w której przedmiotem świadczenia jest produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4) w której przedmiotem świadczenia jest produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (5) w której przedmiotem świadczenia jest produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem świadczenia są produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli; (8) w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub produktów; (9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (11) zawartej w drodze aukcji publicznej; (12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; (13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

9.10.    Zawarte w niniejszym punkcie 9. Regulaminu postanowienia dotyczące konsumenta stosuje się również do Usługobiorcy lub Klienta będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

10.  POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

10.1.    Niniejszy punkt 10. Regulaminu oraz wszystkie postanowienia w nim zawarte są skierowane i tym samym wiążą wyłącznie Klienta lub Usługobiorcę niebędącego konsumentem oraz niebędącego także osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

10.2.    Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

10.3.    Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

10.4.    Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.

10.5.    Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty czterech tysięcy  złotych. Ograniczenie kwotowe, o którym mowa w zdaniu poprzednim, ma zastosowanie do wszelkich roszczeń kierowanych przez Usługobiorcę/Klienta w stosunku do Usługodawcy/Sprzedawcy, w tym także w przypadku braku zawarcia Umowy Sprzedaży lub niezwiązanych z Umową Sprzedaży. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści. Sprzedawca nie ponosi także odpowiedzialności za opóźnienie w przewozie przesyłki.

10.6.    Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą a Klientem/Usługobiorcą zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.

10.7. Klientowi będącemu przedsiębiorcą nie przysługuje prawo zwrotu kosztów zakupionego Biletu od Sprzedawcy, chyba, że Sprzedawca wyrazi na to pisemną zgodę.

10.8. W przypadku chęci zwrotu zakupionego Biletu przez Klienta będącego przedsiębiorcą- za zgodą Sprzedawcy (punkt 10.7 powyżej), Sprzedawcy przysługuje prawo do naliczenia opłaty manipulacyjnej wynoszącej 200,00 PLN netto. Opłata manipulacyjna będzie pobrana ze zwracanych Klientowi środków.

11.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

11.1.    Umowy zawierane poprzez Portal zawierane są w języku polskim.

11.2.    Zmiana Regulaminu:

·       Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

·       W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

11.3.    W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344. ); Ustawy o Prawach Konsumenta; oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

11.4.    Niniejszy Regulamin nie wyłącza przepisów obowiązujących w państwie zwykłego miejsca pobytu konsumenta zawierającego umowę z Usługodawcą/Sprzedawcą, których nie można wyłączyć w drodze umowy. Usługodawca/Sprzedawca gwarantuje w takim wypadku konsumentowi ochronę przyznaną mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy.

12.  WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA)


Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

–    Adresat:

Warido Accounting Sp. z o.o.

1.    Wodzisławska 358,

44-274 Rybnik

NIP: 6472364149

–    Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

–    Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

–    Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

–    Adres konsumenta(-ów)

–    Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

–    Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

0
    0
    Twój koszyk
    Twój koszyk jest pustyPowrót do sklepu